همکاری با دوک موک

دوک موک در راستای خدمت به هنر و جـامعه هنـری و کمک به نشر دانش و تجربه هنرمندان عزیـز به سایرین بر آن شـد تا با استفاده از پتانسیلهای موجود در میان هنرمندان گرامی به این مهم تحقق بخشد . بدین منظور در صورت تمــایل به همکاری با دوک موک در بخــش تامیـن محتوا یا آموزش هنرهای دستی اطلاعات مورد نیاز و شـــرایط و نحوه همکاری را در فـرم ذیل وارد نموده تا پس از بررسی با شما تماس حاصل گردد .