ارسال تصویر رسید کارت به کارت

تصویر رسید کارت به کارت خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

رسید ارسال شده در اسرع زمان بررسی و در صورت واریز وجه به حساب، سفارش شما به وضعیت در حال انجام تغییر خواهد کرد.